Gebruiksvoorwaarden On Top Events

On Top Events verschaft je bij deze toegang tot haar website: www.ontopevents.nl. Door uzelf toegang te verlenen tot deze website, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

On Top Events publiceert op deze website artikelen, afbeeldingen en ander materiaal ter informatie en informatie over de dienstverlening van On Top Events. De inhoud van de website van On Top Events is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. On Top Events streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan On Top Events niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie. Elk gebruik dat je maakt van de informatie op de website van On Top Events komt voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de informatie van deze website. Alle informatie op de website van On Top Events is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Op alle inhoud van deze website, waaronder mede begrepen teksten en afbeeldingen, en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan On Top Events. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van On Top Events niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren document, etc. in de ruimste zin des woords, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Tevens is het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze website niet toegestaan.

De website van On Top Events kan verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat On Top Events verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is On Top Events niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites, de beschikbaarheid hiervan en de daarin opgenomen informatie.

Het kan niet gegarandeerd worden dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen toegankelijk is. Onderhoud aan de site kan op elk gewenst moment plaatsvinden. On Top Events streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. On Top Events behoudt zich het recht voor de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen. On Top Events is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

On Top Events is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, etc. indien deze, op de website, de daarop geplaatste gegevens, bestanden en/ of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

On Top Events behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing

Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen en/ of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen e.d. van (gedeelten van) de inhoud van deze website kan je contact opnemen met On Top Events via: info@ontopevents.nl of per post: Brederodestraat 67, 4132VN, te Vianen

On Top Events

Kvk: 61395633

Website door BlueBird Media