Algemene Voorwaarden On Top Events

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:

  • On Top Events: bedrijf, gevestigd aan de Brederodestraat 67, 4132 VN, te Vianen, dat zich heeft gespecialiseerd in het adviseren over en organiseren van zakelijke evenementen.
  • b) Klant: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat of een dienst afneemt van On Top Events of aan wie On Top Events een offerte heeft uitgebracht.
  • c) Uitvoering van de overeenkomst: adviseren over en organiseren van zakelijke evenementen met inbegrip van inzetten artiesten en acts en het leveren van goederen en diensten voor een evenement.
  • d) Artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens On Top Events tot het geven van een optreden heeft verbonden.
  • e) De woorden ‘goederen’, ‘diensten’, ‘artiesten’, ‘acts’ zijn in deze voorwaarden inwisselbaar.

2. Algemeen

2.1 Alle opdrachten van klant worden geacht uitsluitend aan On Top Events te zijn gegeven en niet aan enige aan On Top Events verbonden persoon of personen. Ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.2 On Top Events behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn, zijn geldend zonder instemming van klant. Andere wijzigingen worden aan klant kenbaar gemaakt.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die On Top Events verleent, waaronder de organisatie van een evenement in de ruimste zin des woords en advies over (deel) aspecten van het organiseren van een evenement, het geven van instructies, het showen van modellen, de verkoop van producten/ diensten en op alle opdrachten aan en aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, correspondentie, onderhouden, e.d. van On Top Events. Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig in het geval dat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele door klant gehanteerde inkoop of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien door klant zonder commentaar een offerte of overeenkomst wordt aanvaard, geldt dit als instemming met de toepasselijkheid van de voorwaarden van On Top Events. De voorwaarden zijn eveneens toepasselijk op overeenkomsten met klant, waarbij voor de uitvoering daarvan derden, al dan niet in dienstverband, betrokken dienen te worden.

3.3 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in een overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven deze voorwaarden.

3.4 In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.

3.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan wel indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden en dient er te worden gehandeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen respectievelijk naar deze voorwaarden

3.6 Indien On Top Events stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toe staat, doet dit nimmer af aan haar recht om alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat On Top Events niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden heeft verlangd van klant.

4. Offertes en aanbiedingen voor klant

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van On Top Events zijn vrijblijvend. Een door On Top Events verstuurde offerte/ aanbieding is geldig tot de datum genoemd in de offerte/ aanbieding, of indien geen datum is vermeld tot 14 dagen na de offerte- of aanbiedingsdatum. Bij aanvaarding door klant van een aanbieding, behoudt On Top Events zich het recht voor om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door klant verstrekte informatie, waarbij On Top Events mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

5. Totstandkoming van de overeenkomst met klant

5.1 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is On Top Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij On Top Events uitdrukkelijk met de afwijking instemt.

5.2 On Top Events kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien klant redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3 De overeenkomst tussen On Top Events en klant komt tot stand op het moment dat de door On Top Events aan klant verzonden offerte c.q. correspondentie of voorstel schriftelijk, waaronder per e-mail, door klant wordt geaccepteerd, dan wel indien de door On Top Events aan klant verzonden opdrachtbevestiging door klant op enige wijze wordt bevestigd, waaronder mondelinge toezegging, dan wel op het moment dat On Top Events met instemming van klant aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

6. Levering en uitvoering overeenkomst

6.1 De uitvoering van de werkzaamheden van On Top Events geschiedt naar beste kunnen, inzicht en vermogen. Uitvoering van de werkzaamheden zijn echter te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

6.2 Als plaats van uitvoering van de overeenkomst geldt het adres van de locatie van het evenement zoals klant aan On Top Events kenbaar heeft gemaakt. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, geschiedt de levering van goederen benodigd voor het evenement door een derde partij(en).

6.3 Klant is ertoe gehouden ervoor te zorgen, dat de toegang tot en de aanvoerroute naar de plaats van aflevering van goederen voldoende bereikbaar en veilig te betreden is.

6.4 Indien klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is On Top Events gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening, waaronder in ieder geval opslagkosten, en risico van klant.

6.5 Het risico van de zaken, waaronder het verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op klant over op het tijdstip waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derde worden gebracht.

6.6 Een afgesproken termijn(en) voor het leveren van een dienst of goed door On Top Events wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Klant is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Bij overschrijding van een termijn dient klant On Top Events derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. On Top Events dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Overschrijding van deze termijnen verplicht On Top Events niet tot enige schadevergoeding en geeft klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van On Top Events.

6.7 Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert On Top Events zich mede op de door klant verstrekte informatie en gegevens. Klant verleent tijdig en op een wijze waarop On Top Events dit verlangt, de juiste informatie en gegevens aan On Top Events, welke On Top Events overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht. Klant vergewist zich ervan dat de juistheid van deze informatie en gegevens onder de verantwoordelijkheid van klant valt. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van klant.

6.8 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6.9 Klant dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. On Top Events spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor klant geen reden zijn (betalings)verplichtingen jegens On Top Events niet na te komen. Klant is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van klant komen voor rekening van de klant.

6.10 Klant vrijwaart On Top Events van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.

6.11 Klant is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door On Top Events georganiseerd of uitgevoerd evenement.

6.12 Bij overlast door wangedrag van gasten en/of medewerkers van de klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van On Top Events gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.

6.13 Elektriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de klant zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel.

6.14 Na de uitvoering van de overeenkomst is On Top Events niet verantwoordelijk voor enige schoonmaak- of opruimwerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.15 Tenzij anders overeengekomen, zal klant op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is On Top Events niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen

6.16 Indien klant onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is On Top Events gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat klant enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met On Top Events overeengekomen prijs.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien zich feiten of omstandigheden wijzigen dan is klant gehouden On Top Events onverwijld te informeren omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van klant, of haar toerekenbaar zijn krachtens schuld, de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of meerwerk aan klant in rekening worden gebracht.

7.2 In het geval de omstandigheden waarvan On Top Events en klant op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van On Top Events kan worden verlangd, dan zal On Top Events klant mededeling doen over deze tussentijdse wijziging.

7.3 On Top Events heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst voor het evenement te wijzigen, indien het niet mogelijk blijkt om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren, of indien het een wijziging betreft die een verbetering betekent. Afwijking wordt altijd schriftelijk aan klant worden medegedeeld en er wordt getracht om in overleg te treden omtrent wijzigingen.

7.4 Klant kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. On Top Events is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren, zonder dat On Top Events schadeplichtig is tegenover klant. Indien On Top Events besluit om de aangegane overeenkomst op verzoek van klant te wijzigen dan aanvaardt klant dat de tijdsplanning en de prijs van de overeenkomst kunnen worden aangepast. Het niet of niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van On Top Events op en is voor klant geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden.

8. Prijs en kosten

8.1 Tussen On Top Events en klant geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte, correspondentie of contract vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.

8.2 Bijkomende kosten kunnen ontstaan door onder meer nacalculatie op eet- en drinkwaren en andere goederen voor het evenement en extra kosten in de uitvoering van de overeenkomst. De nacalculatie door On Top Events berekend is bindend.

8.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

8.4 Indien On Top Events bij de berekening van de hoeveelheid producten (eet- drink waren etc.) benodigd voor het evenement te veel heeft berekend, dan is het aan de beoordeling van On Top Events of er een eventuele verrekening plaatsvindt. On Top Events is op geen enkele wijze aansprakelijk en nimmer gehouden tot schadevergoeding voor (incorrecte) berekening.

8.5 In het geval On Top Events met de klant vooraf een prijsafspraak heeft gemaakt voor het verrichten van bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die niet geacht kunnen worden onder die prijsafspraak te vallen en/ of die niet behoren tot de in de offerte overeengekomen werkzaamheden, zullen deze werkzaamheden worden beschouwd als meerwerk en, als zodanig apart als meerwerk in rekening worden gebracht voor het gebruikelijke tarief dat On Top Events voor haar diensten in rekening brengt.

8.6 In het geval dat On Top Events met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is het On Top Events toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zoals een prijswijziging van grondstoffen, valuta, lonen of prijswijzigingen van de leveranciers/ producenten die aan On Top Events leveren, zonder dat klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

8.7 Voor nieuwe opdrachten kan niet automatisch een beroep worden gedaan op eerdere aanbiedingen, offertes, prijzen e.d.

9. Betaling en incassokosten

9.1 Klant is gehouden de facturen van On Top Events binnen een termijn als vermeld op de factuur te voldoen en indien geen termijn is vermeld uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, op een door On Top Events aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien klant niet tijdig betaald als in art. 9.1 stuurt On Top Events twee betalingsherinnering alvorens over te gaan op de maatregelen als in art. 9.3. Om haar moverende redenen kan On Top Events bij niet tijdige betaling besluiten direct over te gaan op de maatregelen als in art. 9.3.

9.3 Indien klant niet binnen de termijn als in dit artikel bepaald, het factuurbedrag heeft voldaan, is klant van rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim komen, naast betaling van het factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – en de kosten voor incasso, voor rekening van klant. Tevens is klant een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen. Indien de kosten hoger zijn dan 15% worden de werkelijk kosten aan klant in rekening gebracht.

9.4 On Top Events heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare factu(u)r(en) die het langst openstaan(t) en de lopende rente.

9.5 Indien de opdracht wordt gegeven (mede) door een ander dan klant dan is zowel klant als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan On Top Events toekomt.

9.6 On Top Events verlangt voordat de uitvoering van de opdracht plaatsvindt een aanbetaling van klant. Dit bedrag wordt berekend afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het bedrag kan in verschillende termijnen worden gefactureerd. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

9.7 Daarnaast is On Top Events is gerechtigd periodiek te factureren indien de financiële positie of het betalingsgedrag van klant naar het oordeel van On Top Events daartoe aanleiding geeft. On Top Events is dan gerechtigd van klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door On Top Events te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Wanneer deze verlangde zekerheid niet, of in onvoldoende mate naar oordeel van On Top Events door klant wordt gegeven is On Top Events gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen klant aan On Top Events uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

9.8 Indien klant een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is On Top Events gerechtigd verdere verlening van diensten stop te zetten of op te schorten tot het moment van betaling van de openstaande factuur. Dit geldt ook voor andere overeenkomsten van klant dan de overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. On Top Events is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die mocht ontstaan als gevolg van het stopzetten of opschorting van de te leveren zaken of diensten.

9.9 In geval klant in staat van liquidatie, faillissement of surséance van betaling verkeert zijn de vorderingen van On Top Events en de verplichtingen van klant jegens On Top Events onmiddellijk opeisbaar.

10. Eigendom

10.1 De geleverde goederen voor het evenement komen niet in het eigendom van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant is verplicht deze goederen in dezelfde staat aan de On Top Events of een door On Top Events aangewezen derde te retourneren. Ook is klant ertoe gehouden de locatie in de oorspronkelijke staat achter te laten.

10.2 Zolang geleverde zaken benodigd voor een event niet volledig zijn betaald of klant niet alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen, blijft On Top Events onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde bij de klant of door On Top Events ingeschakelde derde partij aanwezige zaken voor het plaatvinden van het event, zonder rechterlijke tussenkomst, terug te nemen.

10.3 Klant is niet bevoegd de zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, verkopen enz. en is aansprakelijk voor alle schade die hieromtrent uit volgt.

10.4 Indien derden beslag leggen op de geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is klant verplicht On Top Events zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.5 Klant verplicht zich de geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen enige schade waaronder schade betreffende brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.6 Voor het geval dat On Top Events haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan On Top Events of door deze aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van On Top Events, of door On Top Events ingeschakelde derde partij, zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

11. Demonstraties

11.1 In het geval On Top Events een sample, model of ander voorbeeld tentoonstelt of aan klant verstrekt, wordt dit slechts vermoed te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde, verstrekte of voorbeeld model.

12. Onderzoek en Klachten

12.1 Klachten met betrekking tot het factuurbedrag, de geleverde zaken of de uitgevoerde werkzaamheden dienen, op straffe van verval schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven, binnen 14 dagen na de factuurdatum respectievelijk het uitvoeren van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, ingediend te worden. Na het verstrijken deze termijnen wordt klant geacht akkoord te zijn met uitgevoerde werkzaamheden en/ of de facturen en vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

12.2 Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

12.3 On Top Events streeft ernaar klachten binnen een redelijke termijn in behandeling te nemen. In geval van een gegronde klacht heeft On Top Events de keuze tussen a. hetzij verminderen van het in rekening gebrachte bedrag, b. hetzij de betreffende dienst opnieuw te verrichten, c hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven. Wanneer het alsnog verrichten van de opdracht onmogelijk is of niet zinvol zal de aansprakelijkheid van On Top Events beperkt blijven conform artikel 13 van deze voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien On Top Events aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Voor zover aansprakelijkheid van On Top Events kan worden vastgesteld bij de uitvoering van een overeenkomst, dan zal deze te allen tijde beperkt zijn tot maximaal 15% van het (factuur)bedrag - en dan alleen in geval van ernstige tekortkoming van On Top Events - dat door On Top Events aan klant in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Onder On Top Events zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn eventuele werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.3 Aansprakelijkheid van On Top Events is onder meer uitgesloten voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, schade door gewijzigde (weers)omstandigheden, letselschade en zaaks schade, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van On Top Events en klant bovendien aantoont dat haar ter zake geen verwijt treft.

13.4 Indien On Top Events aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van On Top Events in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

13.5 On Top Events is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het onjuist en/ of onoordeelkundig gebruik of opslag van het product, of gebruik in strijd met de bijgeleverde gebruiks- en veiligheidsvoorschriften door klant. On Top Events is voorts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van klant. On Top Events is voorts niet aansprakelijk indien onbevoegde het terrein van een event betreden. On Top Events is niet aansprakelijk indien, tegen het advies van On Top Events in, klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

13.6 On Top Events is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte gezondheidsklachten en schade voor mens en dier die eventueel optreedt voor tijdens of na een evenement, in de ruimste zin des woords. Tevens is On Top Events niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte milieuschade die door het evenement wordt veroorzaakt.

13.7 Aan het gehuurde mogen generlei wijze veranderingen of beschadigingen worden aangebracht. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de klant aan de On Top Events worden vergoed. Onverminderd het voormelde, is klant aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door het gedrag van zijn gasten.

13.8 Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant na de ontdekking of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan On Top Events meldt, doch uiterlijk binnen 2 weken.

13.9 On Top Events is steeds bevoegd de schade van klant zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe klant alle medewerking zal verlenen en klant is verplicht zijn/haar schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

13.10 Klant vrijwaart On Top Events tegen en stelt On Top Events schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

13.11 On Top Events raadt de klant aan om een verzekering af te sluiten tegen mogelijke schade en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. On Top Events biedt klant tevens de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten tegen schade waarvoor On Top Events als tussenpersoon fungeert. Het niet af sluiten van een verzekering komt voor risico van klant. On Top Events is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade in haar advies die zij biedt in het adviseren en doen afsluiten van een verzekering.

13.12 Iedere vordering tot schadevergoeding jegens On Top Events vervalt e?e?n jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd, onverminderd de mogelijkheid van andere vervalgronden krachtens de wet.

14. Overmacht

14.1 On Top Events is niet aansprakelijk in geval van overmacht. On Top Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of haar niet toerekenbaar is. Zolang de periode van overmacht voortduurt is On Top Events gerechtigd de verplichtingen krachtens de overeenkomst jegens klant op te schorten. Klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14.2 In geval van overmacht kan klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

14.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, alle van buitenkomende onheil, voorzien of niet-voorzien, waarop On Top Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor On Top Events niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden, werkstakingen of opzegging van aan On Top Events verbonden personen of van ingeschakelde derden, daaronder begrepen. On Top Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat On Top Events haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Indien On Top Events ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is On Top Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren en dient klant aan zijn verplichtingen jegens On Top Events te voldoen. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst is.

15. Ontbinding, opzegging, opschorting

15.1 On Top Events is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te (doen) ontbinden, indien klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, of klant andere verplichtingen niet nakomt, zoals het verstrekken aan On Top Events van juiste en voldoende informatie, of als On Top Events gegronde reden heeft te vrezen dat klant niet aan haar betalingsverplichting zal voldoen, of in het geval de omstandigheden waarvan On Top Events op het moment van totstandkoming van de overeenkomst van is uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van On Top Events kan worden verlangd, onverminderd het recht van On Top Events om schadevergoeding te vorderen. Mocht On Top Events tot opschorting of ontbinding overgaan, dan is On Top Events op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.

15.2 On Top Events is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat alle openstaande facturen door klant voldaan zijn.

15.3 Voorts is On Top Events bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van On Top Events kan worden gevergd. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van On Top Events op klant onmiddellijk opeisbaar.

15.4 Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, heeft On Top Events vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een schadevergoeding van klant, voor zowel directe als indirecte schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan On Top Events zijn toe te rekenen. Indien laatstgenoemde het geval is, wordt voor de berekening van de schadevergoeding gekeken naar het gedeelte van schuld dat aan beide partijen is toe te rekenen.

15.5 Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is On Top Events gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, daarentegen is klant, uit hoofde van wanprestatie, gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

15.6 Indien klant een geplaatste bevestigde offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft klant het gehele factuurbedrag van de onderliggende overeenkomst aan On Top Events verschuldigd. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd, vermeerdert met eventuele extra gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, worden integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

15.7 In geval klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien klant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van klant wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van klant wordt gelegd, dan wel indien klant onder bewind of curatele wordt gesteld, op klant (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of is aangevraagd of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het On Top Events vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting van On Top Events tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van On Top Events op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

16. Intellectuele eigendom

16.1 Alle rechten van intellectuele en/ of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door On Top Events voor de klant uitgevoerde of voorgestelde diensten/ producten, komen uitsluitend toe aan On Top Events of aan licentiegevers van On Top Events.

16.2 On Top Events heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van klant ter kennis van derden wordt gebracht.

16.3 Het is klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van On Top Events, enige door On Top Events aan klant geleverde dienst/ product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, of na te maken.

16.4 Met instemming van klant zal On Top Events de naam van klant en uitgevoerd werk voor haar eigen bevordering gebruiken. Zoals het opnemen van een verwijzing op de website van On Top Events naar klant.

17. Vrijwaring

17.1 Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal On Top Events derden inschakelen en zal, waar mogelijk dit geschieden in overleg met klant en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. On Top Events is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van On Top Events.

17.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van klant willen beperken gaat On Top Events ervanuit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de klant de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de klant te aanvaarden.

17.3 Klant vrijwaart On Top Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien On Top Events uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden On Top Events zowel in als buiten rechte bij te staan, tenzij On Top Events hier uitdrukkelijk schriftelijk vanaf ziet, en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is On Top Events, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van On Top Events en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de klant.

17.4 Klant vrijwaart On Top Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18. Geheimhouding

18.1 Het is On Top Events en klant niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

19. Overig

19.1 Het publiek mag tijdens een event geluids-, video- en foto opname maken, tenzij aangekondigd dat dit niet is toegestaan.

19.2 On Top Events mag tijdens een event geluids-, video- en foto opname etc. maken en deze gebruiken en verspreiden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

19.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele rechten aan Buma Stemra

20. Toepasselijk recht

20.1 Op alle overeenkomsten tussen On Top Events en klant en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel door de bevoegde rechtbank MiddenNederland, dan wel door een volgens de wet bevoegde rechter.

20.3 De gang naar de rechter wordt gezien als uiterste redmiddel. Pas nadat On Top Events en klant zich ten volste hebben ingezet om het geschil in onderling overleg te beslechten zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen.

20.4 Indien On Top Events haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is klant gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke (proces) kosten te vergoeden, indien klant (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

21. Slotbepaling

21.1 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61395633.

21.2 Deze voorwaarden blijven van kracht indien On Top Events van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Laatste versie 2 november 2017.

Website door BlueBird Media